Visa / จีน
สถานฑูต : จีน
ที่ตั้ง : 57 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพ 10310
เบอร์โทร : 0 2245 7043-4
แฟ็กซ์ : 0 2245 7032
เวลายื่น - รับ : 09:00 - 11:00
เวลารับ : 15:00 - 16:00
เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าจีน

• พาสปอร์ตหรือเอกสารการเดินทางจะต้องจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตรา

• รูปถ่าย 2 รูปขนาด 2 นิ้ว (แต่งกายสุภาพ)

 

ราคา

สัญชาติ

อยู่ได้ไม่เกิน

1 วันทำการ

2 วันทำการ

3 วันทำการ

4 วันทำการ

Thai

30 วัน

3,800

2,600

-

1,700

Other

30 วัน

3,100

2,800

-

1,800

USA

30 วัน

6,500

6,200

-

5,200


รายละเีอียด 

• คนสัญชาติมาเลเชีย, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเชีย, อินเดีย, เนปาล, บังกลาเทศ, แอฟริกา, และอเมริกาใต้ จะยื่นวีซ่าจีนในประเทศไทยได้ จะต้องมีเอกสาร ดังนี้

1. ใบจองโรงแรม
2. ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
3. เช็คเดินทาง 100 USD/วัน

4. ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ ใบแสดงถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย
5. ใบแสดงสถานะการเงินจากธนาคาร 

  

• วันหยุดสถานทูต

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
26-29 9 - 6, 13-15 1, 5, 8, 11 - 7, 8 12 - 23 - 5, 10, 25, 31

หมายเหตุ 

• การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า. 
• วันทำการหมายถึง วันที่พาสปอร์ตมาถึงสถานทูต แต่ไม่รวมวัน
เสาร์, วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (อย่างน้อย 3 วัน)

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เลบานอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนปาล ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบินในประเทศ