Visa / เคนย่า
สถานฑูต : เคนย่า
ที่ตั้ง : 62 ซ.ทองหล่อ 5 ถ.สุขุมวิท 55 คลองตัน กทม. 10110
เบอร์โทร : 02-7125721
แฟ็กซ์ : -
เวลายื่น - รับ : จันทร์ - ศุกร์ / 10.00 - 13.00
เวลารับ : จันทร์ - ศุกร์ / 14.00 - 16.30

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า

1. หนังสือเดินทาง / ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี) / พร้อมสำเนา
2.
รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว / 3 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่น)
3.
จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงิน เดือน และวัน เดือน ปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
4.
สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท (กรณีเป็นเจ้าของบริษัท) และ หลักฐานการเงินของบริษัท
5.
สำเนาบัตรประชาชน
6.
สำเนาทะเบียนบ้าน
7.
สำเนาใบสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะ (ถ้ามี)
8.
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
9.
สำเนาใบสูติบัตร (กรณีเด็กอายุไม่ถึง 20 ปี)
10.
หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
11. Booking
ตั๋วเครื่องบิน
12.
เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า

สถานที่เกี่ยวข้อง
-
กระทรวงการต่างประเทศ (แผนกอัฟริกัน) โทร. 02-6435000
-
การเดินทางเข้าประเทศ เคนย่า เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองก่อนนะครับ ฉีดเพียงครั้งเดียว สามารถป้องกันได้ถึง 10 ปี
-
สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนไข้เหลือง
1.
ห้องฉีดวัคซีน สถาบันบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ สี่แยกแคลาย จ.นนทบุรี 11000 / โทร 02-5903235, 02-9511168-79
2.
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ถนนสาทร โทร 02-2865114
3.
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ โทร 02-2494110, 02-2494118
-(
หมายเหตุ) ราคาการฉีดวัคซีน = 550 บาท / เข็ม (ยกเว้นที่ สถาบันบำราศนราดูร ราคา 600 บาท) การฉีดหนึ่งครั้งมีระยะ ป้องกันโรคไข้เหลืองได้ 10 ปี
-
การฉีดวัคซีน ควรฉีดล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 10 วัน
-
หลักฐานการฉีดวัคซีน ให้นำหนังสือเดินทาง (ตัวจริง) ติดตัวไปด้วย หรือ ถ่ายเอกสาร(หน้าที่มีชื่อในหนังสือเดินทาง)

อัตราค่าธรรมเนียมในการยื่นขอวีซ่าประเทศเคนย่า

 ประเภทวีซ่า 

ชนิดวีซ่า 

ค่าธรรมเนียม
สถานฑูต

ระยะเวลาดำเนินการ

หมายเหตุ

ท่องเที่ยว

เข้าออกครั้งเดียว (Single)

2300 บาท

3 วันทำการ

ราคาค่าวีซ่าอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บาห์เรน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อียิปต์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โมรอคโค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เนเธอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ลาว ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ศรีลังกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เชค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูก