Visa / อินเดีย
สถานฑูต : อินเดีย
ที่ตั้ง : -
เบอร์โทร : -
แฟ็กซ์ : -
เวลายื่น - รับ : -
เวลารับ : -
เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอินเดีย 

• พาสปอร์ตหรือเอกสารการเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และตองมีหน้าว่างสำหรับประทับตราวีซ่า.
• รูปถ่าย2 รูป ขนาด 2 นิ้ว ซึ่งพื้นหลังต้องสีฟ้าเท่านั้น
• ใบจองโรงแรม.
ราคา 

สัญชาติ

พักได้สูงสุด

 

3 วันทำการ

7 วันทำการ

Thai

90 วัน

3,100

-

Japan

90 วัน

-

2,200

USA

180 วัน

-

4,500

Others

180 วัน

-

3,500


รายละเีอียด 

• ยกเว้นสัญชาติอิสราเอลและอิตาลี จะต้องวีซ่าที่สถานทูตเท่านั้น. 
• วีซ่านักท่องเทียวโดยทั่วไป จะต้องมีอายุ 6 เดือน ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้ที่ยื่น แต่บางประเทศจะได้ระยะเวลาที่สั้นกว่า เช่น 3 เดือน
• วันหยุดสถานทูต

มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
1-4, 26 23 10, 11 6, 13-17 9 - - 12, 15 28 2, 17, 23 2,28 5, 25, 31

หมายเหต
• การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่มีการบอกล่วงหน้า.
• วันทำการหมายถึง วันทีพาสปอร์ตอยู่ในสถานทูต แต่ไม่รวมวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน)
• สถานทูตอินเดีย มีสิทธิ์ที่จะปฎิเสธวีซ่าหรือออกวีซ่าช้าโดยไม่มีการบอกเหตุผล
*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน ไต้หวัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวีเดน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินโดนีเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฟินแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเก๊า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เชค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูกตั๋วเครื่องบินในประเทศ