Visa / เวียดนาม
สถานฑูต : เวียดนาม
ที่ตั้ง : -
เบอร์โทร : -
แฟ็กซ์ : -
เวลายื่น - รับ : -
เวลารับ : -
เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเวียดนาม 

พาสปอร์ตและเอกสารที่ใช้ในการเดินทาง จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างเพื่อประทับตราวีซ่า

รูป 2 ใบขนาด 2 นิ้ว (พร้อมสวมชุดสุภาพ)

 

ราคา 

สัญชาติ

พำนักไม่เกิน

1 วันทำการ

2 วันทำการ

3 วันทำการ

4 วันทำการ

ทุกประเทศ

30 วัน

3,800

3,300

2,300

2,200


รายละเอียด 

• ประเทศดังต่อไปนี้ ไม่ต้องขอวีซ่าเวียดนาม แต่ต้องมีตั๋วเครื่องบินกลับหรือหลักฐานการจองตั๋ว ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ นอร์เวย์ เดนมาร์ก สวีเดน ฟินแลนด์ อยู่ได้ไม่เดิน 15 วัน ส่วนไทย ลาว สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน 
• เด็กอายุต่ำกว่า 12 ไม่ต้องใช้วีซ่า ถ้าท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ตของผู้ปกครอง

 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ต้องใช้วีซ่า ถ้าท่องเที่ยวโดยใช้พาสปอร์ตของตัวเอง
•วันปิดทำการของสถานทูต

มค กพ มีค  เมย  พค มิย กค สค กย ตค พย ธค
26-29 9 - 6,13-15 1,5,8,11 - 7,8 12 2,3 23 - 5,10,31

หมายเหตุ

• การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า
• วันทำการ หมายถึง วันที่พาสปอร์ตมาถึงสถานทูต ซึ่งไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดราชการ (ซึ่งต้องใช้เวลา อย่างน้อย 3 วัน)
*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อียิปต์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โมรอคโค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ออสเตรเลีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อิตาลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โรมาเนีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เลบานอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เยอรมัน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน จีน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มัลดีฟส์ ราคาถูกตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน เดนมาร์ก ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เวียดนาม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เชค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ไทเป(ไต้หวัน) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เกาหลี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สิงคโปร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ย่างกุ้ง(พม่า) ราคาถูก