Visa / เบลเยียม
สถานฑูต : เบลเยียม
ที่ตั้ง : 175 อาคารสาทรซิตี้ ชั้น 17 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทร : 0 2679 5454 TELEX: 82330 BDOOT TH
แฟ็กซ์ : -
เวลายื่น - รับ : 08:30 – 12:00
เวลารับ : -
***เริ่ม 13 ตุลาคม 47 ผู้เดินทางต้องยื่นเรื่องด้วยตัวเองเท่านั้นทั้งแบบธุรกิจและทัวร์ริสต์***
***เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารที่ใช้ยื่นทำวีซ่า 

Business

Tourist

 1. จดหมายรับรองการทำงาน
 2. จดหมายเชิญแฟ็กซ์จากบริษัทที่เบลเยียมเข้ามาที่สถานฑูตเบลเยี่ยมที่กรุงเทพฯ หมายเลขแฟ็กซ์ 0 2679 5465
 3. สำเนา statement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน
 4. ใบ Medical Insurance วงเงินเอาประกัน2,000,000 บาท *ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05
 5. รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือขาว
 6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า + พาสปอร์ตเก่าถ้ามี
 7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1750 บาท อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตจะกำหนด
 9. ใช้เวลาทำการ 5 วัน
 10. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป  กลับ

1.           จดหมายรับรองการทำงาน

2.           ใบจองโรงแรม

3.           สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 6 เดือน

4.           ใบ medical Insurance วงเงินเอาประกัน2,000,000 บาท *ไม่รับประกันของบริษัท ACE INSURANCE/11MAY05

5.           รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว

6.           พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเก่า (ถ้ามี)

7.           ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 1 ชุด

8.           ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2940 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตจะกำหนด)

9.           ใช้เวลาทำการ 5 วัน

10.       ใบจองตั๋วเครื่องบินไป  กลับ

 

ผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตของประเทศต่อไปไม่ต้องทำวีซ่าวีซ่าได้ อยู่ได้ไม่เกิน 90 วัน

 1. Canada
 2. Singapore
ตั๋วเครื่องบิน คูเวต ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แอฟริกาใต้ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เคนย่า ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โมรอคโค ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นอร์เวย์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮังการี ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กรีซ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โปรตุเกส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เลบานอน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน แคนาดา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อเมริกา ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อังกฤษ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สวิตเซอร์แลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน สเปน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน กาตาร์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน รัสเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน โอมาน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน นิวซีแลนด์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน มาเลเซีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน อินเดีย ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฮ่องกง ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เบลเยี่ยม ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน บรูไน ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ญี่ปุ่น ราคาถูกตัวแทนขายตั๋วเครื่องบินตั๋วเครื่องบิน ฟิลิปปินส์ ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน ฝรั่งเศส ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน พนมเปญ (กัมพูชา) ราคาถูกตั๋วเครื่องบิน เชค ราคาถูกตั๋วเครื่องบินในประเทศ